Onze 3 thema’s: Kwaliteit, Ik zie jou en Verbinding

Vanuit ons verhaal (missie-visie), en vanuit de analyse die we hebben gemaakt van onze eigen organisatie en de wereld om ons heen, komen wij tot drie thema’s die richting geven aan ons werk. Dat zijn kwaliteit, verbinding en ‘ik zie jou’. 

We lichten elk thema toe en verbinden hier ambities aan. 

1. Kwaliteit

Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?
SOPOGO staat voor goed onderwijs in een rijke leeromgeving. In onze ogen leveren we kwaliteit als we het onderwijs zo organiseren dat de optimale ontwikkeling van de kinderen centraal staat. 

Op onze scholen hebben we een brede kijk op het kind. Naast kennis en vaardigheden zijn ook normen, waarden en persoonsvorming belangrijk. Leren is een voortdurend proces waarbij welbevinden en het verwerven van kennis hand in hand gaan. Hierbij werken we doelgericht en geven we effectieve feedback.

Om de optimale ontwikkeling van leerlingen te bereiken, speelt de leerkracht een uiterst belangrijke rol. Daarom wordt de leerkracht door de rest van de organisatie ondersteund om het werk met plezier, doelgericht en gefocust uit te voeren. We investeren in de verdere ontwikkeling van onze medewerkers en zorgen dat onze onderwijskwaliteit op peil blijft en verder kan groeien. We verbinden alle verschillende beleidsterreinen met elkaar om die doelen te ondersteunen. 

Ambities: 
Over vier jaar hebben wij het volgende gerealiseerd:
1.1 Er is zowel bovenschools als op de scholen een visie geformuleerd op goed onderwijs waarbij de gebieden kennis en vaardigheden, normen en waarden, burgerschapsvorming en persoonsvorming in balans zijn. Vanuit deze basis en vanuit hun eigen rol voeren alle medewerkers van SOPOGO een cyclische dialoog over wat goed onderwijs is en leggen zij dit vast in merkbare en meetbare indicatoren. Hierdoor kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen in een rijke leeromgeving. 
1.2 Voor interne en externe betrokkenen bij SOPOGO is het kader van de kwaliteit van ons onderwijs inzichtelijk, monitoren we deze cyclisch en gaan we in gesprek over de ontwikkelingen die hieruit voortvloeien
1.3 Alle medewerkers zijn actief in het vergaren van nieuwe kennis en vaardigheden, delen deze met elkaar en werken daar vervolgens samen verder aan. Medewerkers die leerlingen begeleiden, blijven hun pedagogische en didactische vaardigheden merkbaar ontwikkelen.  Zodat de kwaliteit van het onderwijs goed blijft en steeds beter wordt, in het belang van de ontwikkeling van het kind.
1.4  Binnen SOPOGO hebben we met elkaar samen geformuleerd wat kansengelijkheid en inclusief onderwijs voor SOPOGO betekenen. Op basis hiervan geven de scholen invulling aan kansengelijkheid en inclusief onderwijs. 

2. Ik zie jou

SOPOGO heeft zien, gezien worden en jezelf laten zien hoog in het vaandel staan. Wanneer mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen ze geven en ontvangen zonder oordeel, en steun en kracht ontlenen aan contact met elkaar. Dat lukt alleen in een cultuur van erkenning, waardering, veiligheid en vertrouwen. Wat maakt jou uniek en hoe maken wij jou bewust van je talenten?

We omarmen verschillen en doen eenieder recht. Dat geldt voor onze leerlingen en medewerkers, maar vanzelfsprekend ook voor ouders/verzorgers en samenwerkingspartners. Door persoonlijke aandacht te geven en goed te kijken en te luisteren, zien we wat leerlingen nodig hebben om te ontwikkelen. Met het oog hierop onderhouden we ook een goede band met ouders/verzorgers en samenwerkingspartners. Samen weten we meer.

Ook onze medewerkers worden gezien, krijgen de ontwikkelkansen die ze verdienen en datgene wat ze nodig hebben om hun onderlinge samenwerking te verstevigen en bij te dragen aan onze organisatie. We spreken verwachtingen naar elkaar uit en vertrouwen erop dat iedereen het goede doet. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Dit laten we ook zien aan de omgeving. 

Een goede communicatie is hét gereedschap om met iedereen in contact te blijven. Alles is erop gericht om jou te zien in alle facetten van onze organisatie. 

Ambities:
Over vier jaar hebben wij het volgende gerealiseerd:
2.1 Onze leerlingen voelen zich gezien en gehoord en kijken bij de afsluiting van hun schooltijd terug op een fijne, waardevolle periode waarin ze zich goed en breed hebben kunnen ontwikkelen. Iedere school zorgt ervoor dat zij in staat is om de voortgang van deze ambitie te evalueren zodat zij indien nodig actie kan ondernemen. 
2.2 Onze organisatie is bovenschools en binnen de scholen zo ingericht dat we samen steeds blijven investeren in onze medewerkers zodat zij kunnen laten zien en horen hoe zij bijdragen aan de kwaliteit van onze organisatie en ons onderwijs. Waardering is hierbij een belangrijk onderwerp van gesprek.  We werken actief aan het tijdig binden, boeien en behouden van onze medewerkers. 
2.3 Iedere school heeft een visie met betrekking tot de samenwerking met ouders/verzorgers. Deze visie dient als basis voor een succesvol partnerschap dat ons onderwijs en het geluk van kinderen kan verrijken.

3. Verbinden

Wij werken als scholen van SOPOGO in verbinding met elkaar en andere partijen. We zien de kinderopvang, peuterspeelzaal , buitenschoolse opvang en het voortgezet onderwijs als waardevolle partners. Samen met hen kunnen wij de kinderen een optimale begeleiding bieden. 

We willen onze leerlingen opleiden tot actieve wereldburgers. Dat lukt het beste als ook onze scholen midden in de maatschappij staan. Daarom willen we ons nog sterker naar buiten gaan richten. We werken samen met partners in onze dorpsgemeenschap, op ons eiland en daarbuiten. Zo verbinden we ons onderwijs met de wereld om ons heen en brengen we de buitenwereld binnen. Dankzij deze verbinding verrijken we ons onderwijs en kunnen onze leerlingen zich op allerlei gebieden optimaal ontplooien. 

In onze relatie met de mensen en organisaties om ons heen stellen we ons open op. We luisteren, stellen vragen en zijn erop gericht om elkaar te begrijpen zodat we elkaar kunnen ontmoeten en onze kwaliteiten en expertises kunnen versterken. 

Onze verbinding met de buitenwereld blijkt ook uit ons bewuste gebruik van water, energie en andere grondstoffen. We leven onze leerlingen duurzaam gedrag voor. In ons onderwijs besteden we aandacht aan duurzaamheid, natuur en een gezonde leefstijl.  

Ambities:  
Over vier jaar hebben wij het volgende gerealiseerd:
3.1  Iedere SOPOGO-school werkt samen met kinderopvang, peuterspeelzaal en bso om te komen tot en drempelvrije ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar. 
3.2  Iedere school heeft een visie op de samenwerking met en verwachtingen van samenwerkingspartners. Deze visie is de basis voor een succesvol partnerschap dat ons helpt om de kinderen beter te zien en ons onderwijs te verrijken. De ketenpartners ervaren de samenwerking met SOPOGO en haar scholen als waardevol en zijn gemotiveerd om te blijven bijdragen. 
3.3  Elke SOPOGO-school heeft een visie op hoe zij bijdraagt aan de dorpskern en werkt vanuit die visie samen met externe partners die het onderwijs kunnen verrijken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen tot maatschappelijk betrokken burgers. 
3.4 Binnen SOPOGO houden we bij onze keuzes rekening met de maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de toekomst van de leefbare dorpskernen middels onze huisvesting, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving.  Iedere school heeft een visie hierop en maakt van daaruit gerichte keuzes