Een klacht?

Veruit de meeste klachten van ouders kunnen rechtstreeks met de school worden afgehandeld. Wanneer dat niet mogelijk is door de aard van de klacht of omdat de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan de ouder een beroep doen op de klachtenregeling.

Contact- en vertrouwenspersoon

Elke school heeft in dit kader een contactpersoon met wie de ouder die een klacht heeft, contact opneemt. De contactpersoon adviseert de klager met het doel de klacht te verhelpen. Als het advies geen oplossing biedt dan verwijst de contactpersoon door naar de vertrouwenspersoon. Ouders kunnen zich ook rechtstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon van SOPOGO. De naam van de contact- en vertrouwenspersoon staan vermeld in elke schoolgids.

De vertrouwenspersoon voor SOPOGO is Marissa Buijs-Tanis. Marissa is te benaderen via 06-46340845 of e-mail (info@gomaris.nl).
Marissa Buijs-Tanis stelt zich voor.

Melden van klachten

Klachten kunnen alleen schriftelijk en ondertekend bij de vertrouwenspersoon worden aangemeld. De vertrouwenspersoon zal eerst proberen om de oplossing van het probleem bij de klager en de aangeklaagde of bij de directie van de betrokken school te leggen. Lukt dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van een klacht bij het College van Bestuur of bij de klachtencommissie. Het College kan de klacht zelf afhandelen of via de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar de klachtencommissie.

De volledige klachtenregeling is hier te na te lezen.

Klokkenluidersregeling Primair Onderwijs (PO)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (‘Klokkenluidersregeling PO’)
Preambule

De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen SOPOGO biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet (in beginsel) in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de regeling echter de mogelijkheid om een externe melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling.

De volledige klokkenluidersregeling is hier na te lezen.