Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers op stichtingsniveau. Zij zijn sparringspartner van de bestuurder en adviseren of stemmen over voorgenomen bestuursbeleid. Twee keer per jaar overlegt de GMR met de Raad van Toezicht.

De GMR bestaat uit 8 leden van wie:

  • Vier personeelsleden leden, gekozen door personeelsleden van medezeggenschapsraden worden gekozen;
  • Vier ouders, door de ouderleden van de medezeggenschapsraden worden gekozen.

Samenstelling GMR

PersoneelsgeledingOudergeleding
Dianne Soeteman
Larissa Bechtum (voorzitter)
Liset Kiesenberg
Charlotte Klein
Rianne ’t Mannetje
Sandra van der Welle
Manon Adam van Aken (secretaris)
Jessica Sol (per 1 augustus 2023)

Jaarverslagen GMR

Medezeggenschapsraad (MR):

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De omvang van deze raad is afhankelijk van de schoolgrootte. De medezeggenschapsraad behandelt de gevolgen van bestuursbesluit voor de scholen en behandelt school specifieke zaken.

Na de invoering van de nieuwe WMS (Wet op de Medezeggenschap Scholen) in 2007 hanteren alle SOPOGO scholen het nieuwe (G)MR-reglement met het bijbehorende Medezeggenschapsstatuut.
Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) kiezen de ouders iedere 3 schooljaren een oudergeleding en het schoolteam een teamgeleding, eveneens voor de periode van 3 schooljaren.
Elke MR houdt zich vooral bezig met beleidsmatige en toezichthoudende zaken aangaande de schoolorganisatie, bv. het aanstellingsbeleid, huisvesting, de tussenschoolse- en buitenschoolse opvang, het zorgplan, de veiligheid, het personeelsbeleid en het financiële beleid.
In de WMS en de Medezeggenschapsreglementen van SOPOGO zijn de bevoegdheden van de MR geregeld. Er bestaan 2 bevoegdheden, t.w.: het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het GMR-reglement en Medezeggenschapsstatuut op de pagina documenten.