In januari hebben we betrokkenen geïnformeerd over de plannen van SOPOGO en SOVOGO om in de toekomst meer samen te werken. Beide stichtingen hebben een intentieverklaring ondertekend om een samenwerking verder te onderzoeken.

We zijn onderweg
Er is een onderzoek bezig waarbij verschillende werkgroepen bekijken hoe beide organisaties  georganiseerd zijn en welke mogelijkheden er zijn voor een gezamenlijke toekomst. Ook de schooldirecteuren en medewerkers vanuit de staf en het onderwijsbureau zijn hierbij betrokken. We verwachten het onderzoek deze maand af te ronden.

Nieuwe stichting
In de afgelopen periode hebben we ook onderzocht in welke vorm de bestuurlijke samenwerking het beste tot haar recht zou kunnen komen. We hebben hierbij gekeken naar de samenwerkingsvormen van een holding en een bestuurlijke fusie. We concluderen dat een bestuurlijke fusie voor onze organisaties de meeste meerwaarde biedt. We hebben de raden van toezicht en GMR-en van SOPOGO en SOVOGO betrokken bij dit voorgenomen besluit.

Als wordt besloten tot een bestuurlijke fusie, dan ontstaat er een nieuwe stichting. Op schoolniveau verandert er niets en de unieke schoolnamen blijven behouden. De samenwerking heeft geen nadelige gevolgen voor leerlingen en ouders. Ook blijven de arbeidsvoorwaarden en -rechten voor de medewerkers gehandhaafd. Wat er wel verandert, is dat er op stichtingsniveau één college van bestuur en één raad van toezicht zullen komen. Ook zal er een passende vorm van medezeggenschap worden georganiseerd. De staf en het onderwijsbureau kunnen hun krachten bundelen en het onderwijs nog beter ondersteunen.

Vervolgstappen
Op dit moment wordt er een rapport opgesteld waarin de besturen aangeven hoe zij een nieuwe organisatie voor zich zien, waar de meerwaarde ligt van deze nieuwe stichting en wat dit voor de omgeving en de belanghebbenden kan betekenen.

We doorlopen dit proces heel zorgvuldig en betrekken belanghebbenden. Belangrijk is dat de ontwikkeling van onze leerlingen altijd voorop staat en we deze stappen zetten om de kwaliteit verder te verbeteren.